Logoweb.sk - logo, web, tvorba, design, inšpirácia, galéria, dizajnéri, portfólio, dizajn

Podmienky používania

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA
 • Prevádzkovateľom internetovej stránky na doméne www.logoweb.sk je fyzická osoba Daniel Hutňan www.danielhutnan.com (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Adresa elektronickej pošty : danielhutnan@gmail.com, info@logoweb.sk.
 • Webová stránka www.logoweb.sk (ďalej len „Stránka“) je verejná internetová stránka poskytujúca fyzickým osobám a/alebo právnickým osobám (ďalej len „Užívateľ“) možnosť:
  • vytvoriť si vlastný profil registráciou na Stránke
  • prezerať si logá, naberať inšpiráciu a známosti
  • pridávať komentáre k jednotlivým logám
  • pridávať logá k obľúbeným
  • vytvoriť vlastnú vizitku pre zviditeľnenie svojej tvorby
  • pridať pracovnú ponuku
  • vytvoriť a publikovať článok
  • hodnotiť komentáre podľa vlastného uváženia atď...
  • (ďalej spolu aj ako „Služby“).
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo začať poskytovať, pozastaviť a ukončiť poskytovanie jednotlivých Služieb kedykoľvek na základe vlastného uváženia a bez náhrady.
 • Povinnosti Prevádzkovateľa a Užívateľov sú uvedené v týchto Podmienkach používania Logoweb.sk. (ďalej len „Podmienky“). Užívatelia, ktorí nesúhlasia s týmito Podmienkami, nie sú oprávnení využívať Služby poskytované prevádzkovateľom na Stránke.
 • Prevádzkovateľ súhlasi s pridavaním informácií a log iných užívateľov v prípade, že májú súhlas vlastníka ak nie sú vlastníkmi oni sami. Ak zistíte, že zaradením niektorého z uvedených prvkov na Stránku môže dôjsť alebo dochádza k porušeniu autorských alebo iných práv tretích osôb, prípadne zistíte nesprávnosť v uvádzaných údajoch kontaktujte Prevádzkovateľa na info@logoweb.sk. Vami uvádzané informácie preveríme a zjednáme nápravu.
II. SÚKROMIE UŽÍVATEĽA

Užívateľ si môže prezerať Stránku bez toho, aby poskytol akékoľvek údaje. Technológie sledovania môžu zaznamenávať napríklad informácie o internetových doménach, verziách webových prehliadačov a názvoch počítačov, IP adresách, dátumoch a časoch prístupu na lokalitu Logoweb.sk. Registrovaný užívateľ vyhlasuje, že ním uvedené údaje sú pravdivé, presné a úplne.

III. POVINNOSTI UŽÍVATEĽA
 • Užívateľ berie na vedomie, že pri využívaní Služieb na Stránke sa nemôže správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo s pravidlami morálky a slušnosti, a to najmä žiadnym spôsobom nemôže:
  • propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine;
  • propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním;
  • otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok;
  • používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou; propagovať detskú pornografiu
  • ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých, alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav
  • odosielať príspevky s erotickým obsahom
  • otvorene alebo skrytou formou propagovať výrobky a služby iných osôb (reklama) , propagovať politické strany a ich predstaviteľov
  • uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce , hanlivé alebo klamlivé informácie o tretej osobe
  • brániť v diskusii na Stránke ostatným užívateľom, prípadne ju narúšať ani obťažovať ostatných užívateľov
 • Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah vyjadrení užívateľov zverejnených na Stránke. Ak sa Prevádzkovateľ dozvie o protiprávnom obsahu vyjadrení, tieto budú bez zbytočného odkladu odstránené.
IV. PRÁVA A POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA
 • Prevádzkovateľ neposkytuje užívateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia Stránky. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť užívateľovi spôsobená v súvislosti s používaním Služieb na Stránke.
 • V prípade sankcionovania prevádzkovateľa za porušenie povinností Užívateľa uvedených v týchto Podmienkach ako aj za porušenie všeobecne záväzných právnych predpisoch Slovenskej republiky, berie požívateľ na vedomie, že je povinný nahradiť takto vzniknutú škodu prevádzkovateľovi v celom rozsahu.
V. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť alebo úplne nahradiť tieto Podmienky novým znením podmienok (ďalej len „zmena podmienok“). Zmena podmienok ako aj ich aktuálne znenie bude zverejnené na internetovej stránke www.logoweb.sk najneskôr v deň jej účinnosti.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek ukončiť prevádzkovanie Stránky a poskytovanie Služieb na Stránke. Užívateľ a prevádzkovateľ sa dohodli, že vzťahy vzniknuté na základe akéhokoľvek používania Stránky a jej Služieb sa riadia účinným znením Podmienok a ustanoveniami Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v platnom znení.
 • Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 26.Decembra 2010.
Dizajnéri
858
Logá
1748
Logá v galérií
302
Obľúbené
1821
Komentáre
1250
Hodnota log
31722€
Detepe
Zprávy o architektuře a designu
Design cabinet
Magazín o IT, fotografiách, dizajne
Websoup.sk
Naša misia je vzdelávať a inšpirovať celé Slovensko a Česko.